Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.ops.deblin.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • niektóre pliki mogą nie być dostępne cyfrowo.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • nawigacja za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych,
  • odsłuchanie treści strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z: Aneta Sztobryn, e-mail: ops@um.deblin.pl, numer telefonu: 818830216.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie zlokalizowany jest na parterze budynku przy ulicy Rynek 12. Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne: od strony ulicy Rynek i drugie: z tyłu budynku od strony ulicy Wąskiej. Obok budynku (przy ulicy Prostej) wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Korzystający z wejścia głównego mają zapewniony podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych. W budynku nie ma windy oraz oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dzienny Dom Pomocy Osobom Starszym w Dęblinie zlokalizowany jest na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Bankowej 21A. Do pomieszczeń DDPOS prowadzą dwa wejścia: główne od strony ul. Bankowej oraz drugie z boku budynku od strony parkingu. Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do DDPOS nie posiadają udogodnień architektonicznych. W pomieszczeniu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2020-09-22 15:10przez: Administrator
Opublikowano:2020-09-22 15:10przez: Administrator
Zmodyfikowano:2020-09-22 15:10przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
Odwiedziny:2910

  • [2020-09-22 15:10:00]AdministratorDodanie Deklracji dostępności